Projekter fra CLEAN

Vi arbejder på at få lagt alle vores projekter online.

Norden på Barcelona Smart City Expo 2017

Du kan med fordel tage afsted sammen med CLEANs netværk, hvis du vil deltage i dette års Smart City Expo og World Congress. Sidste år var 70 danskere afsted til Barcelona sammen med CLEAN for at høre spændende oplæg om fremtidens smart cities fra talere som Ellen McArthur og Parag Khanna, møde nye forretningspartnere, netværke med nye og kendte ansigter, samt deltage i CLEANs række af side-events, arrangeret i forbindelse med expoen.

Northern Connections

SMV'er skal udvikle grønne løsninger med eksportpotentiale gennem samarbejde mellem klynger, by og regioner på tværs af Nordsøregionen.

C40

CLEAN facilitere konsortiedannelse på både regionalt og globalt plan. Målet er at styrke implementeringen af grønne løsninger på vejen mod bedre og mere beboelige bysamfund. En af måderne at gøre dette på er det strategiske partnerskab City Solutions Platform (CSP). CSP er et samarbejde mellem CLEAN og storbysammenslutningen C40. I CSP-projektet rettes et strategisk blik mod udvalgte byers grønne udfrodringer med det formål at etablere bæredygtige offentlige-private partnerskaber.

Syddansk OPI-pulje

Støtte til offentlig-privat innovationsprojekter til at understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser.

Big Data Business Academy

Big Data Business Academy henvender sig til virksomheder (specielt SMV’er) i brancher, hvor der genereres meget data og hvor der er størst uudnyttede potentiale for at anvende Big Data strategisk. Projektet inddrager desuden innovative virksomheder, som lever af at arbejde med Big Data, samt eksperter fra videninstitutionerne.

Inno-ROKK

Optimering af kølekæder på tværs af transport, fødevareteknologi, energiteknologi og miljøteknologi med fokus på at fremme innovationen og nye virksomhedsprojekter

Energy in Water

Energy in Water ESCP stræber mod at give næring og udnytte væksten og valorisationspotentialet for SMV’ere, som arbejder inden for vand- og energi Nexus, samt at skabe en fælles strategi for partnerskabet, der kan drive den internationale konkurrenceevne for disse europæiske virksomheder, udvikle løsninger til globale udfordringer og opkommende muligheder på markedet.

VIS

Projektet skal understøtte SMVerne i udviklingen af nye teknologier og koncepter til innovative løsninger relateret til vandområdet.

INNO-Femern

Innovationsnetværk Femern Bælt er et samarbejde mellem Region Sjælland og Styrelsen for Forskning og Innovation, der sikrer, at aktiviteterne, der opstår i forbindelse med byggeriet af Femern tunnellen bliver udnyttet og optimeret. 

SKu

Ved at understøtte tværgående klyngeindsatser indenfor Region Syddanmarks tre forretningsområder, bidrager projektet til at skabe kritisk masse omkring tværgående kompetenceudvikling

WKHYG

Producenter af energieffektiv teknologi til landbrug og fødevarer får tilbuddet om at få direkte tilskud til at skabe ny vækst i virksomheden. Samtidig understøttes de med et netværk, der giver værdi når der skal skabes nye effektive energibesparende løsninger

CLEAN China Desk

CLEAN skal hjælpe med at få professionaliseret og effektiviseret forretningselementet i de dansk-kinesiske samarbejdsaftaler.

GREEN PE

AUTO TURF

Projektets formål er at udvikle, afprøve og dokumentere en løsning til energieffektiv og automatiseret græspleje på golfbaner

SCALE-UP NSR

Fem klynger i Nordsøregionen matcher store virksomheder og innovative SMVer gennem "Meet the Buyer" events. SMV'erne tilbydes forskellige uddannelsesforløb og økonomisk tilskud til deres internationale rejseaktivitet. 

Singapore solutions

Singapore har stor interesse i innovative danske teknologier, som løser deres udfordringer på miljøområdet. Vi hjælper jer med at komme ind på markedet i Singapore, hvor forretningsmulighederne er store.

SuperSUP

Evaluerer, demonstrerer og implementerer det fulde potentiale af fjernvarmeproduktionen og systemydelser, der er tilgængeligt, men endnu uudnyttet i danske supermarkeder.

International Pitch Workshop

Vi hjælper din virksomhed med at stille endnu skarpere på din teknologi. Vi hjælper dig med at komme i kontakt med investorer samt giver dig redskaber til at pitche effektivt foran investorer ved hjælp af innovative kommunikationsmodeller og konkret sparring.

Droner

Projektet skaber vidensamarbejde omkring specifikke miljøudfordringer og innovationspotentialer.

CLEAN 3.0

CLEAN forløser Region Syddanmarks vækstpotentiale indenfor styrkepositionen energieffektive teknologier igennem innovationssamarbejder.

Smart Energy 2 Market

”Smart Energy to market” – et projekt der skal udvikle systemløsninger inden for energiområdet.

FURGY CLEAN Innovation

FURGY CLEAN Innovation accelerer innovation og samarbejde inden for clean energy i den dansk-tyske grænseregion.

Smart Trolley

Smart Trolley projektet udvikler, afprøver og dokumenterer et innovativt teknologisk koncept, der muliggør effektiv, pålidelig og robust elektrisk drift af en multifunktionel sækkevogn

CLEAN Solutions

Innovative plastic sorting and reprocessing solution

CLEAN is facilitating an innovative tender on a best-of-art solution for sorting and reprocessing plastic waste from Danish households.

REFURB2.0

PETPHD

CITIES

Inno-MT

Inno-SE

IEP

Datahub og kompetencecenter

Region Hovedstaden ønsker at etablere en fælles regional-kommunal datahub som kan understøtte aktørerne i regionen. Formålet med projektet er at anvise hvilke behov som et kompetencecenter skal opfylde samt komme med anbefalinger til, hvorledes kompetencenteret kan realiseres.

Scale-Up Denmark – Center for Energieffektive Teknologier

Har du en teknologi der kan revolutionere energisektoren, så er det her du kan få den skaleret i samarbejde med de bedste danske samarbejdspartnere.

CLEAN i GreaterCph

Eksportfremme af Fjernvarme-sektoren i Vestdanmark

De vestdanske vækstfora har i 2015 indgået Vækstpartnerskabsaftale med Regeringen, hvori der indgår en indsats for at fremme udvikling og eksport af fjernvarmeteknologi. Som et led i dette arbejde, har de tre Vækstfora indgået kontrakt med væsentlige aktører på området.

ICN sekretariat

Sekretariatet består af 13 cleantech-klynger fra hele verden, hvor CLEAN er netværkets danske medlem og vært for ICN-sekretariatet.

GE3.0

DH&E solutions

PERS

Sustainable Aquaculture Solutions

Matching Danish technology companies and Norwegian aqua culture producers to solve environmental problems in the aquacultural production

CLEAN H2020 NET

Netværksprojektet CLEAN H2020 NET har til formål at sikre hjemtag af minimum fem større Horizon 2020 cleantech projekter med dansk deltagelse. 

CLEAN Green Plan (CGP)

CLEAN Green Plan refunderer 50% af regningen når du modtager ekstern rådgiving indenfor energi eller ressourceudnyttelse.

Our strategy is focused on defining what it means to be college-ready and how to measure it, working with policymakers to identify a priority set of fewer, clearer, and higher standards to guide instruction, www.domyhomework.guru the document says