Begivenheder

Boost af innovative idéer til cirkulær infrastruktur

Ansøgningsfrist: 21. juni 2024, kl. 12:00 (middag)

Projektets varighed: Minimum 6 måneder, maksimum 2 år.

Projekterne skal afsluttes inden 31/3-2027

Samlet budget for denne indkaldelse: 4.000.000 kr.

Beløb, der skal ansøges om fra Trace: Minimum250.000 kr,

Maksimum DKK 1.500.000

 

1. Baggrund om Innomissions og Trace-partnerskabet

– PARTNERSKAB OG KØREPLAN

Denne indkaldelse vedrører Trace (Innomission 4), Cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler, som også kaldes Trace-partnerskabet.

Danmark har forpligtet sig til at handle på og reducere klimaforandringer og har sat mål for at:

70% reduktion af drivhusgasudledninger (GHG) i Danmark inden 2030 og netto-nuludledninger inden 2050, styrke miljøet og naturen og bidrage til øget konkurrenceevne for de danske virksomheder og industrier.

For at opfylde disse mål er der oprettet fire missioner (også kaldet Innomissions) som angivet i “Fremtidens grønne løsninger – Strategi for investeringer i grøn forskning, teknologi og innovation” og aftalen om forskningsreserven for 2021:

Mission 1: INNO-CCUS opsamling og lagring eller anvendelse af CO2

Mission 2: Mission GreenFuels – Grønne brændstoffer til transport og industri

Mission 3: AgriFoodTure – Klima- og miljøvenligt landbrug

Mission 4: Trace: Cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler

Målet for Trace er at bidrage til, at Danmark når de nationale klimamål på plast- og tekstilområdet inden 2050. Vi ønsker at skabe et forsknings- og åbent innovationspartnerskab, hvor private og offentlige virksomheder og vidensinstitutioner interagerer med resten af samfundet, og de dygtigste nationale og internationale forskere udvikler værktøjer og processer til at konvertere traditionel lineær produktion/økonomi/forbrug til cirkulære løsninger.
Vores ambitiøse partnerskab samarbejder på tværs af hele værdikæden fra offentlige og private virksomheder til vidensinstitutioner og myndigheder for at lette overgangen til cirkulær økonomi. Partnerskabet er missionsorienteret og skaber værdi gennem videndeling, åben innovation, co-creation og samarbejde.
Tre workstreams udgør rygraden i køreplanens aktiviteter og har følgende succeskriterier:

Plast: At bringe udtjent plast tilbage til brug af høj kvalitet (>100.000 tons) At løfte materiale ud af forbrænding (>80.000 tons) Levedygtige alternativer til jomfruelige og fossile materialer (>1000 jobs i ny industri) Opbygning af kapacitet til at understøtte genbrug og genanvendelse af høj værdi, men også til funktionel værdiudnyttelse af andre komponenter indkapslet i plast

Tekstil; Mindre afkast, længere brugsfaser og mere værdiskabelse af produkter for bedre cirkularitet. Mindre produktionsspild, produktion tættere på markedet med mere fleksibilitet i forhold til markedets behov, mindre dødvægt i detailhandlen og mere smidige og brugerstyrede markedsstrategier for cirkularitet. Eksport af indsigt og knowhow. Forbedring af designstrategier for længere brugsfaser og bedre cirkularitet, første skridt til at afkoble flere jomfruelige ressourcer fra den økonomiske model. Mere gennemsigtighed i værdikæderne og mere indsigt i videresalgsmarkeder og -tendenser. Ny teknologi til sortering og fibergenvinding for fuld cirkularitet.

Fælles: Evne til at sortere blandet plast og tekstiler vil give mulighed for et fælles indsamlingssystem; Reduktion af materialeforbrug fra en mere bæredygtig sundhedssektor; Udvikling af cirkulære tekstilværdikæder med betydelige effekter på opretholdelse og udvidelse af dansk beskæftigelse langs tekstilværdikæden; Fuldskala implementering og opskalering af genbrugs-/genanvendelsessystem til madrasser.

For information om nuværende partnere og for en oversigt over eksisterende projekter, se afsnit 10 eller www.trace.dk

2. Hvad er der brug for?

– PARTNERSKAB OG KØREPLAN

Trace-partnerskabet modtager gerne ansøgninger fra ambitiøse og innovative små og mellemstore virksomheder (SMV’er), herunder nystartede virksomheder, der bidrager til løsninger på problemer og udfordringer frem mod 2030 og 2050, som er beskrevet i den reviderede køreplan, roadmap og partnerskabsplan(se afsnit 10).

Trace Booster skal bidrage til at omsætte lovende ideer til løsninger, der skaber vækst og beskæftigelse i Danmark, og som samtidig bidrager til at løse nogle af samfundets udfordringer. Trace Booster er et særligt program i 2024 med fokus på at understøtte små og mellemstore virksomheders (SMV’ers) bidrag til fremtidens løsninger på de cirkulære udfordringer. Trace Booster-programmet har specifikt til formål at støtte skabelsen af virksomheders innovative vidensgrundlag for fremtidig produktion inden for en cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler.
Et Trace Booster-projekt skal derfor på en innovativ måde bidrage til at udvikle fundamentet for din SMV/virksomheds fremtidige cirkulære løsninger. Formålet med Trace Booster-programmet er at tilegne sig den nyeste viden og bruge denne til vækst i SMV’en. Den høje investeringsrate (se afsnit 4) i støtten kræver, at projekterne opfylder kravene til “industriel forskning” som defineret i retningslinjerne for Missions Booster (se afsnit 10). Det er derfor et krav, at et dansk universitet eller Research and Technology Organisation (RTO)/Godkendt Teknisk Service (GTS)-institut skal indgå som videnleverandør i projektet. Universitetet eller GTS-instituttet skal bidrage med relevant og væsentlig viden til projektet, og involveringen skal være væsentlig for projektets gennemførelse og succes.

Det kan også være, at man har brug for at ansætte en ny medarbejder med særlige kompetencer. En medfinansiering fra Trace Booster skal, uanset typen af løsning, være med til at reducere virksomhedens risiko i forbindelse med innovationsprojektet. Samtidig skal løsningen kunne bidrage til at løse samfundsrelaterede udfordringer inden for missionsområdet Cirkulær økonomi med fokus på plast og/eller tekstil.

Vi efterlyser projekter, der adresserer følgende innovationstema inden for Cirkulær Økonomi med fokus på plast og/eller tekstiler (se den reviderede køreplan og Trace-køreplanen i afsnit 10):

Boost af innovative ideer til cirkulær infrastruktur

Trace-partnerskabet efterlyser projekter med det formål at lukke huller i køreplanen ved at etablere en cirkulær infrastruktur i Danmark. Trace vil investere i projekter, der kan skabe nye, konkrete løsninger på problemer og udfordringer frem mod 2030 og 2050, som er skitseret i den reviderede køreplan, roadmap og partnerskabsplan.

Dette call er for projekter fra innovative start-ups eller etablerede SMV’er, der ønsker at igangsætte et innovativt, vidensbaseret projekt.

Projekterne kan fokusere på et af følgende undertemaer, men det er ikke obligatorisk:

ST1: Fælles faciliteter: At imødekomme behovet for at støtte lokale og små og større offentlige eller private initiativer, der kan drage fordel af at dele faciliteter til produktion, opbevaring, formidling, sortering, reparation, videresalg, genbrug eller genanvendelse eller andre lignende aktiviteter.

ST2: På vej mod Industri 4.0 og cirkulær økonomi ved at udvikle og integrere intelligente digitale teknologier og platforme i produktion, industrielle processer, værdikæder, logistik, infrastruktur og/eller transport.

ST3: Netværk til vidensdeling/netværksbaserede initiativer: Etablering af netværk for at lette deling af ny og eksisterende viden fra forskning, lovgivning og praksis og erfaringer, der dækker Trace-køreplanens værdikæde af 1) materialeviden og innovation, 2) produktion og design, 3) systemer og tjenester eller 4) genvindingsstrategier.

ST4: Samarbejdsbaserede forretningsmodeller (CBM): projekter med flere interessenter, der støtter mere cirkulære ressourcestrømme og samarbejdsbaserede forretningsmodeller for at nedbryde barrierer i silosektorer eller isolerede initiativer.

ST5: Aktivering og inklusion af civilsamfundsorganisationer, der faciliterer og/eller arbejder inden for rammerne af ressourceeffektivitet og cirkularitet.

Formålet med denne indkaldelse er at finde nye kreative ideer og løsninger til at løse de udfordringer, der er identificeret i Trace-partnerskabets køreplan og reviderede køreplan.

Kriterier for vurdering

For yderligere information om bedømmelseskriterier – se nedenfor under afsnit 8. Evalueringsprocessen er yderligere beskrevet i afsnit 9.

3. Hvem kan ansøge?

Kun SMV’er og nystartede virksomheder er berettigede til at ansøge.

Efter endelig godkendelse af finansiering vil enhver ny organisation tilslutte sig partnerskabet via en underskrevet aftale. Desuden skal virksomheden underskrive erklæringer som følger:

 • En for status som SMV svarende til erklæringen i dette link
 • Og en for ikke at være en såkaldt virksomhed i vanskeligheder som defineret i artikel 2.18 i dette link.

4. Hvad kan der ansøges om?

Minimum: 250.000 DKK. Maksimum 1.500.000 DKK

Trace kan maksimalt dække 70% af projektets samlede omkostninger. Ansøgere skal følge Innovationsfondens Mission Booster Guidelines i forhold til – afsnit 1.5, 1,3 og 6. (Link til retningslinjerne finder du i afsnit 10). Bemærk venligst, at der er specifikke krav til den finansielle status for den virksomhed, der fungerer som ansøger.

Finansieringen kan bruges til støtteberettigede projektrelaterede omkostninger, herunder underleverancer til videninstitutioner.

5. Hvad er de generelle overordnede kriterier?

Alle projekter skal:

Være i overensstemmelse med den reviderede Trace-køreplan, køreplanen og partnerskabsplanen.

Kun SMV’er og startups er berettigede til at ansøge

Involvere underleverandører fra et dansk universitet eller RTO for at sikre, at den nyeste viden overføres til virksomheden.

When relevant for the Trace Partnership, the Booster partner must participate in Trace partnership activities such as workshops, conferences, contributing to articles, being available for Trace interviews, giving presentations, and other dissemination activities to some extent. In addition, the Booster partner should expect to interact and collaborate with the other Trace funded projects/partners. Hence, you should allocate adequate and sufficient resources and budget for these activities and contributions.  The goal is to explore and exploit synergies as part of the Trace partnership, working jointly towards solutions filling gaps in the Trace roadmap. Furthermore, all projects must apply to all processes and systems implemented by the Trace partnership and must report according to the rules set up in the Investment Agreement by the Trace partnership. More information and instructions will be provided by the Trace team.

The project period can last a minimum of 6 months and maximum 2 years and must be finalized by 31, 2027.

6. Krav til ansøgning

Trace-partnerskabet accepterer ikke ansøgninger, hvor et vellykket resultat er afhængigt af at modtage yderligere finansiering (f.eks. projekter, der involverer finansiering i flere faser).

Bemærk venligst, at en ansøgning heller ikke vil blive accepteret, hvis budgettet ikke er klar, og opgaverne for leverandører af viden ikke er afklaret.

7. Vigtige datoer

Indkaldelsen åbner i marts 2024

Deadline for ansøgning: 21. juni 2024, kl. 12:00 (middag)

Forventet svardato: 3. kvartal 2024

Forventet tidligste lanceringsdato: 1. kvartal 2025

8. Vurderingskriterier for Trace Booster

Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra følgende kriterier (med henvisning til ansøgningsskabelonen):

 1. Idéen/den innovative platform for din virksomhed
 2. Trace Booster-projektet
 3. Involvering af et dansk universitet eller forsknings- og teknologiorganisation (RTO) (obligatorisk) og andre leverandører af viden (ikke obligatorisk)
 4. Plan for projektets aktiviteter
 5. Hvilket marked er projektresultaterne målrettet mod?
 6. Hvordan bidrager projekterne til virksomhedens fremtidige vidensgrundlag og forretningsmodeller?
 7. Projektteamet
 8. Hvordan passer projektet ind i Trace-partnerskabets køreplan og reviderede køreplan?

Alle kriterier indgår i vurderingen og bidrager til den samlede vurdering. Den vurdering, som hver evaluator giver, er evaluatorens begrundede mening og er ikke en simpel vægtet sum af vurderingerne af kriterierne. Et projekt, der udvælges til finansiering, kan ikke have en lav vurdering på nogen af kriterierne.
De punkter, der danner grundlag for hvert vurderingskriterium, er en vejledning for ansøgeren og evaluatoren om, hvad der kan medtages i ansøgerens redegørelse og evaluatorens vurdering. For en given ansøgning kan nogle punkter være mere relevante end andre. Vurderingen af et givent kriterium er evaluators samlede vurdering af de relevante punkter for kriteriet og den givne ansøgning.

9. Evalueringsproces

Ansøgninger skal indsendes via filkassen

Kriterierne 1-7 vil blive evalueret af eksterne bedømmere. Kriterium 8 vil blive evalueret af partnerskabets direktør (se procesdokumentet i afsnit 10).

Hvert forslag vil blive evalueret af 3 eksterne evaluatorer.

Der vil kun være to kriterier for udvælgelse af bedømmere: Forskningskompetence og upartiskhed.

Før forslagene underkastes ekstern ekspertvurdering, vil partnerskabets direktør sikre, at forslagene opfylder de formelle krav, der er beskrevet i indkaldelsen. Ansøgninger, der ikke opfylder kravene, vil blive afvist administrativt og vil ikke blive underkastet ekstern bedømmelse.

Forslag, der opfylder alle formelle krav, vurderes af evaluatorer.

Beslutning

Baseret på partnerskabsdirektørens udkast til begrundelser for finansiering eller afvisning af finansiering for hvert forslag samt det tilgængelige budget, træffer partnerskabsbestyrelsen en begrundet beslutning om finansiering eller afvisning af finansiering for hvert forslag.

Afvisninger

Afslagsbreve vil blive sendt til ansøgere, der ikke er udvalgt til finansiering. Brevet vil henvise til evalueringskriterierne og blive sendt til ansøgeren via E-grant-systemet.

10. Ansøgningsindhold, vejledning og dokumenter

Find alle dokumenter og ansøg på projektets hjemmeside

Partnere


Vil du vide mere?


Begivenheder

Alle begivenheder
 • DelegationKonference

  2024

  24. May

  Udstil på IWA 2024

  Få muligheden for at udstille til IWA i Canada sammen med Clean!

 • Webinar

  2024

  30. May

  Funding Innovation gennem offentlige udbud

  Udform offentlige indkøb til at optimere fordelene for både offentlige myndigheder og små og mellemstore virksomheder.

 • Webinar

  2024

  31. May

  Dialogmøde om plast og cirkulær økonomi

  Plast påvirkning og udfordringer som affald er veldokumenteret - kom og hør hvordan vi kan minimere det.

 • Netværk

  2024

  3. Jun

  Roundabout Roskilde 2 – Kraftcenter for cirkulære løsninger

  Vær med til at skabe nye, cirkulære løsninger indenfor bygge- og anlægsbranchen midt i Roskilde!

 • Konference

  2024

  11.–12. Jun

  INNO-CCUS årsmøde

  Skal du med til INNO-CCUS årsmøde den 11.-12. juni? Registrer nu!

 • Workshop

  2024

  11. Jun

  Mikro- og nanoplastik analyser – fra klassiske til innovative metoder

  Deltag i denne workhop om Mikro- og nanoplast og hvordan vi kan forbedre analyse metoderne.

 • Workshop

  2024

  13. Jun

  Fordelene ved samarbejde mellem offentlige indkøbere

  Offentlige indkøb bruges i stigende grad til at driave grøn og inkluderende udvikling - dog kan der være udfordringer ved implementeringen.

 • Netværk

  2024

  18. Jun

  Indvielse af Water Management Center

  Bliv klogere på nye løsninger mod vandskader ved Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center!

 • Forløb

  2024

  12.–25. Aug

  Advanced Water Cycle Management Course

  Advanced Water Cycle Management Course er et internationalt kursus, der er designet til at opgradere dine færdigheder inden for vandforvaltning.

 • ForløbKonference

  2024

  11.–12. Sep

  Udstil på TechBBQ 2024

  Gå ikke glip af Skandinaviens største innovations- og startupkonference TechBBQ i Lokomotivværkstedet i København d. 11. og 12. september 2024!

 • DelegationKonference

  2024

  15.–18. Oct

  Delegation til IFAT Mumbai

  Skal din virksomhed med til IFAT i Indien den 15.-18. oktober?

 • 2024

  24. Oct

  Cleans Årsmøde 2024

  Clean inviterer alle i det danske vand- og miljøøkosystem til årsmøde d. 24. oktober 2024!


 • Aktuelt

  Alle nyheder
  Nyhed

  17. maj 2024

  Otte nye videnbroprojekter godkendt til test og demo af miljøteknologiske løsninger

  Case

  15. maj 2024

  Updrift Copenhagen: Bæredygtig klimatilpasning

  Nyhed

  15. maj 2024

  Tre medlemmer af Clean får midler til internationale muligheder

  Nyhed

  17. apr 2024

  Clean er igen i år vært for Tech Tour med over 45 investorer

  Nyhed

  2. apr 2024

  Syv danske virksomheder modtager midler til internationale aktiviteter

  Case

  20. mar 2024

  EWA Sensors: En simpel sensor med komplekse data

  Nyhed

  13. mar 2024

  800.000 kr. tildelt projekter med fokus på vand- og miljøteknologiske løsninger

  Case

  27. feb 2024

  TheNewSort: LOOP gør en forskel for Startup

  Case

  13. feb 2024

  Fremtidens carbon capture – Forebyggelse af biprodukter af aminbaseret CO2-fangst

  Case

  8. feb 2024

  Kleen Hub: En lokal løsning med global Indflydelse på engangsaffald

  Clean og Danish Export Association indgår afalte om større samarbejde. Fra venstre: Scott Allison (Clean), James Armour (Clean), Ilse Korsvang (DEA) og Klaus Kattenhøj (DEA). (c) Clean
  Nyhed

  30. jan 2024

  Clean og Danish Export Association indgår aftale

  Nyhed

  19. jan 2024

  Fem SMV’er modtager støtte til international satsning

  Nyhed

  11. dec 2023

  Ny hjemmeside og opdateret visuel identitet for Clean