Vedtægter

CLEAN - Danmarks førende grønne klyngeorganisation

CLEAN er Danmarks grønne energi- og miljøklynge, der gennem projekter og samarbejder skaber grøn vækst og innovation, både

Vedtægter for CLEAN

Kapitel 1. Foreningen navn og formål

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. (“Foreningen”).

Foreningen har hjemsted i Danmark.

§ 2. Foreningens formål

Foreningen er en almennyttig non-profit forening der, som en uvildig ”triple helix”-

organisation for danske og udenlandske virksomheder, videninstitutioner, organisationer og

offentlige aktører, har til formål at fremme grøn vækst og beskæftigelse i Danmark.

Foreningen skal realisere sit formål ved at fremme innovationsprojekter og -aktiviteter i triple

helix-samarbejder på tværs af erhvervslivet, offentlige aktører og videninstitutioner.

Foreningens projekter og aktiviteter skal med udgangspunkt i dansk cleantechs

styrkepositioner:

• styrke innovation og teknologiudvikling, herunder i små og mellemstore

cleantechvirksomheder

• understøtte forskning, udvikling og implementering af nye løsninger på klima- og

miljømæssige samfundsudfordringer

• øge internationaliseringen af dansk cleantech og særligt fremme eksport af

integrerede løsninger

Foreningen kan desuden iværksætte triple helix-aktiviteter inden for områder som f.eks.

uddannelse, forskning, iværksætteri samt test og demonstration mv. relateret til cleantech til

fremme af foreningens formål.

Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Foreningen kan – til opfyldelse af sit formål – stifte, eje og drive kapitalselskaber, hvori

foreningen ejer hele eller en del af selskabskapitalen.

Kapitel 2. Foreningens medlemmer, indmeldelse, kategorier, kontingent og udmeldelse

§ 3. Betingelser for optagelse i Foreningen

Som medlemmer af Foreningen kan optages alle danske og udenlandske virksomheder,

organisationer, videninstitutioner, offentlige myndigheder og enkeltpersoner, som vil og kan

støtte Foreningens formål.

Medlemskab forudsætter opfyldelse af medlemsvilkårene, jf. §§4, 5 og 6.

§ 4. Indmeldelse

Indmeldelse sker ved henvendelse til Foreningens sekretariat. Indmeldelse skal ledsages af en

udfyldt medlemsprofil med grundlæggende oplysninger om ansøgerens cleantech-aktiviteter

og kompetencer. Bestyrelsen fastlægger – i overensstemmelse med vedtægterne – de

nærmere kriterier for medlemsskab af Foreningen.

2

Bestyrelsens formandskab godkender – i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastlagte

kriterier – nye medlemmer af foreningen. Bestyrelsen kan give sekretariatet mandat til at

godkende nye medlemmer. Foreningen kan afvise en henvendelse om medlemskab, hvis:

• ansøger ikke findes at kunne støtte Foreningens formål, eller

• hvis det vurderes, at medlemskabet af andre grunde ikke vil være befordrende for

Foreningens virksomhed.

Indmeldelse er effektivt gældende fra tidspunktet for betaling af kontingent.

§ 5. Medlemskab

Medlemsprofilen skal opdateres en gang om året efter nærmere anvisning fra sekretariatet.

Medlemskab af Foreningen kan ske enten som ”Kernemedlem” eller ”Almindeligt medlem”.

Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte at etablere flere kategorier af

medlemskab af Foreningen.

§ 6. Kontingent

Det årlige kontingent (1. januar – 31. december) for de forskellige medlemskategorier

fastsættes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan bestemme at et medlems kontingent – helt eller delvis – berigtiges gennem

levering af ydelser til Foreningen og/eller ved rabat på Foreningens køb af ydelser fra det

pågældende medlem.

Kontingent opkræves af sekretariatet. Kontingent forfalder årligt 1. januar til betaling senest

den 20. januar samme år. Hvis indmeldelsen sker i første halvår, skal der betales fuldt

kontingent for året. Hvis indmeldelse sker i andet halvår, skal der betales halvt kontingent.

§ 7. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske med mindst 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår.

Kapitel 3. Ledelse

§ 8. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned hvert år.

Generalforsamlingen indkaldes med et varsel af mindst 14 dage og max. 4 uger. Dagsorden for

generalforsamlingen og de detailforslag, der skal behandles på generalforsamlingen, tilstilles

eller gøres tilgængelige for medlemmerne på foreningens hjemmeside mindst 8 dage før

generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer må – for at blive optaget på dagsordenen – være

indleveret til foreningens sekretariat mindst 10 dage før indkaldelse til generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:

a. Valg af dirigent

b. Forelæggelse af beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år til

godkendelse

3

c. Fremlæggelse af årsrapport, herunder forslag til disponering af resultat, til

godkendelse

d. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

e. Præsentation af bestyrelsens plan for aktiviteter og forslag til budget for det

kommende år, herunder forslag til kontingent og andre medlemsvilkår; samt evt.

honorar til bestyrelsen, til godkendelse

f. Valg af bestyrelsesformand og næstformand

g. Valg af revisor

h. Eventuelt

Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på

generalforsamlingen gives adgang til, at medlemmerne kan deltage elektronisk i

generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på

generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter de nærmere forhold omkring elektronisk

deltagelse og oplysninger herom gives i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en af den pågældende generalforsamling valgt dirigent.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af

dirigenten.

§ 9. Afstemningsregler

Generalforsamlingen er – med mindre andet fremgår af disse vedtægter – altid

beslutningsdygtig ved de fremmødte og repræsenterede medlemmer uanset disses antal.

Stemmeberettigede er alle de efter § 4 godkendte medlemmer, der har betalt forfaldent

kontingent senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse.

Hvert kernemedlem har på generalforsamlingen 5 stemmer og hvert almindeligt medlem 1

stemme.

Medlemmer, der har givet meddelelse om udmeldelse, fortaber stemmeberettigelsen på

generalforsamlinger, der afholdes i det kalenderår, hvor udmeldelsen effektueres den 31.

december, jf. § 7.

Der kan stemmes i henhold til fuldmagt. Fuldmagten skal være skriftlig og forelægges

dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse.

Hvert medlem har ret til at møde på generalforsamlingen med ledsagelse af en rådgiver.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal jr. dog § 10.

§ 10. Afstemninger, som kræver kvalificeret flertal

Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter og til beslutning om Foreningens opløsning

kræves,

• at mindst to tredjedele af alle stemmeberettigede medlemmers stemmer er

repræsenteret på generalforsamlingen, samt

• at forslaget opnår mindst to tredjedeles flertal af de repræsenterede stemmer.

4

Hvis et (eller begge) af de første to krav ikke er opfyldt, skal bestyrelsen foranledige, at der

med mindst 8 dages og max. 14 dages varsel indkaldes til ny generalforsamling. Forslaget kan

her vedtages med to tredjedeles flertal af de fremmødte eller repræsenterede

stemmeberettigede stemmer men uden hensyn til antallet af fremmødte og/eller

repræsenterede medlemmer og stemmer.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på foranledning af bestyrelsen, eller når mindst ¼ af

de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med

angivelse af forslag, der ønskes behandlet.

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dage og max. 14 dages varsel.

Ekstraordinære generalforsamlinger, der afholdes på begæring af mindst 1/4 af foreningens

medlemmer, skal afholdes senest 3 uger, efter at begæringen er kommet foreningen i hænde.

En ekstraordinær generalforsamling afvikles efter samme principper som en ordinær

generalforsamling, herunder med hensyn til dirigent, fuldmagter og stemmeafgivelse.

§ 12. Bestyrelse, valg og sammensætning

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 3 medlemmer udpeget af

kernemedlemmer samt en formand og en næstformand.

Hvert ”Kernemedlem” er jf. § 5 berettiget, men ikke forpligtet, til at udpege et medlem af

bestyrelsen.

Der er således ingen øvre grænse for bestyrelsens størrelse.

Bestyrelsen indstiller med almindelig stemmeflerhed forslag til formand og en næstformand til

valg på Foreningens generalforsamling. Herudover kan alle stemmeberettigede medlemmer

foreslå formand og næstformand til bestyrelsen.

Valg af bestyrelsesformand og næstformand gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen kan supplere sig selv med medlemmer med særlige kompetencer med henblik på

at sikre balance mellem små og store virksomheder samt repræsentation fra triple helix.

§ 13. Nedsættelse af udvalg

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse

er behov for.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetencer og giver retningslinjer for

udvalgsarbejdet.

§ 14. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse i Foreningen og træffer med bindende virkning

beslutning i alle Foreningens anliggender under hensyntagen til generalforsamlingens

anvisninger.

5

Det er bestyrelsens opgave at drive Foreningen under hensyntagen til helheden på såvel kort

som lang sigt.

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til varetagelse af bestyrelsens løbende opgaver.

Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden.

Bestyrelsen skal aktivt søge at tilvejebringe midler til Foreningen gennem ansøgninger af

fondsmidler, sponsorater mv.

§ 15. Møder, beslutninger, hæftelse og tegningsregel

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller et flertal af de øvrige

bestyrelsesmedlemmer finder det hensigtsmæssigt, dog minimum 2 gange årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Hvert

medlem har én stemme.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er

formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol.

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af formanden eller

næstformanden i forening med foreningens direktør.

Generalforsamlingen kan tildele bestyrelsens formand, næstformand og bestyrelsen et rimeligt

vederlag for arbejdet i bestyrelsen. Honorarets størrelse godkendes på generalforsamlingen.

Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende

formue. Der påhviler hverken foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig

hæftelse for foreningens forpligtelser af enhver art.

§ 16. Sekretariat og administration

Bestyrelsen opretter i tilknytning til Foreningen et sekretariat, der ledes af en direktion på 1 –

3 medlemmer.

Sekretariatet varetager den daglige drift og skal træffe de i denne sammenhæng fornødne

beslutninger i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer, som bestyrelsen har

udstukket. Ved beslutninger af strategisk eller principiel rækkevidde eller større økonomisk

betydning skal direktionen indhente bestyrelsens godkendelse.

Sekretariatets opgave er herudover, under ledelse af direktionen, at:

• Udvikle og administrere Foreningen i henhold til det af bestyrelsen til enhver tid

godkendte budget

• Bidrage til udvikling af det løbende strategiske grundlag for Foreningen

• Udbrede kendskabet til Foreningen – nationalt og internationalt

• Sikre opbakning fra flest mulige medlemmer

• Rådgive, servicere og informere om Foreningen

6

• Indgå i dialog med Foreningens medlemmer om gennemførelse og sikring af projekter i

regi af Foreningen

• Administrere ansøgninger om medlemskab af Foreningen

Direktionen refererer i det daglige til bestyrelsens formand eller en person udpeget af denne.

§ 17. Meddelelser

Foreningen kan give alle meddelelser til Foreningens medlemmer henholdsvis Foreningens

bestyrelse ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges via Foreningens

hjemmeside.

Foreningens sekretariat anmoder foreningens medlemmer henholdsvis bestyrelsens

medlemmer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser kan sendes. Foreningens

medlemmer henholdsvis bestyrelsens medlemmer skal sikre, at Foreningen til enhver tid er i

besiddelse af deres korrekte elektroniske postadresse.

Oplysning om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation

gives til medlemmerne henholdsvis bestyrelsesmedlemmerne ved henvendelse til Foreningens

sekretariat.

Kapitel 4. Økonomi, regnskab, revision mm.

§ 18. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Revision af Foreningens årsrapporter foretages af en på hvert års ordinære generalforsamling

valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Det reviderede regnskab skal foreligge tilgængeligt for medlemmernes gennemsyn hos

sekretariatet mindst 14 dage forud for Foreningens ordinære generalforsamling.

Kapitel 5. Eksklusion

§ 19. Eksklusion

Hvis et medlem har gjort sig skyldig i grov eller gentagne overtrædelser af Foreningens

vedtægter eller modarbejdelse af Foreningens formål eller virksomhed, kan eksklusion finde

sted på generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag.

Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder

rimeligt grundlag for at dispensere herfra.

Et medlem, der er ekskluderet, kan kun genoptages med generalforsamlingens godkendelse.

§ 20. Hæftelse for gæld til Foreningen

Et medlems udmeldelse eller eksklusion frigør ikke den pågældende for udestående gæld til

Foreningen.

Kapitel 6. Foreningens opløsning

§ 21. Foreningens opløsning

Beslutning om opløsning af Foreningen træffes af generalforsamlingen i overensstemmelse

med reglerne i vedtægternes § 10. Det er en forudsætning for gyldigheden af en evt.

7

beslutning om opløsning af Foreningen, at generalforsamlingen forinden har truffet

bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af de

økonomiske forpligtelser, der måtte påhvile Foreningen.

Generalforsamlingen skal ved beslutning om opløsning træffe beslutning om placering af

ejerskabet til Foreningens logo og andre immaterielle rettigheder, herunder den fremtidige

brug af sådanne rettigheder.

Eventuelt overskud ved afviklingen og Foreningens aktiver, herunder rettigheder, tilfalder en

eller flere almennyttige eller overvejende almennyttige organisationer eller virksomheder, der

forfølger et formål, der er sammenligneligt med eller relevant for Foreningens formål.

Bestemmelse herom træffes i forbindelse med opløsningsbeslutningen af Foreningens

generalforsamling med almindelig stemmeflerhed.

ooo000ooo

Således vedtaget på Foreningens generalforsamling den 9. maj 2014.