Projekter fra CLEAN

Find dit projekt

International Circular Economy collaboration

I samarbejde med klyngepartnere i Holland vil år 2018 byde på muligheden for deltagelse i en workshop i Holland, hvor fokus bliver på vidensdeling og co-creation af cirkulære forretningsmodeller samt etablering af konkrete forretningsmuligheder for danske SMVer på især vand- og affaldsområdet i Holland.

Singapore Sustainable Solutions

Singapore har stor interesse i innovative danske teknologier, som løser deres udfordringer på miljøområdet. Vi hjælper jer med at komme ind på markedet i Singapore, hvor forretningsmulighederne er store.

Inno-MT – ICDK Israel pilot project collaboration

Inno-MT og Innovationscentret i Tel Aviv går sammen om skabelsen af en fælles platform for Danske SMVer, der kan løse det israelske markeds udfordringer samt tilføre ny innovation og viden inden for især vand-og affaldsområdet.

Sammen om klimatilpasning

Fremtidens monsterregn udfodrer kapaciteten i vores kloakker. Der er behov for at flere grundejere håndterer regnvand på egen grund. Uddannelse af klimaentreprenører og udvikling af formidlingsmateriale er vigtige redskaber til skybrudssikring og kreativ brug af regnvand i haven.

REFURB

Dyb energirenovering kan gøre vores boliger langt mere energieffektive. Projektet skal skabe bro mellem udbud og efterspørgsel indenfor omfattende energirenovering i ejerboliger gennem udvikling af et attraktive pakketilbud med forretningmodel og renoveringspakker tilpasset udvalgte målgrupper. 

Circularity City

Fremtidens smarte byer bygger på den cirkulære økonomi. Med initiativet Circularity City, som er en del af udmøntningen af Region Midtjyllands Vækstplan 2016-2020, samles hele regionen om en fælles tilgang til cirkulær økonomi, med fokus på byggeri.

Industriel Elektronik Innovation

Projektet yder støtte til innovationssamarbejder mellem virksomheder og SDU inden for industriel elektronik

Vækstaftale “Connecting Zealand”

Hvad skal der til for at en virksomhed vokser? I Connecting Zealand arbejder vi for at skabe rammerne for udvikling i virksomheder, der arbejder med miljøteknologi eller har et fokus på ressourceeffektivitet.. 

CØ HUB

Den nationale Cirkulære Økonomi Hub vil gøre Danmark til vækstcenter for viden, teknologi og produktion i en bæredygtig Europæisk bioøkonomi. I et innovativt tværfagligt samarbejde vil initiativet bidrage til at øge ressourceeffektiviteten og lukke materiale-kredsløbet. Hubben vil formidle Cirkulær Økonomi i øjenhøjde og igangsætte en fælles indsats, hvor affald anses som en ressource, der kan recirkuleres ind i nye værdikæder, og hvor designprocesser og teknologisk udvikling går hånd i hånd for optimering af forretningsmodeller. 

Norden på Barcelona Smart City Expo 2018

Du kan med fordel tage afsted sammen med CLEANs netværk, hvis du vil deltage i dette års Smart City Expo og World Congress. Sidste år var 70 danskere samlet i Barcelona sammen med CLEAN for at høre spændende oplæg om fremtidens smart cities, møde nye forretningspartnere, netværke med nye og kendte ansigter, samt deltage i CLEANs række af side-events, arrangeret i forbindelse med expoen.

Northern Connections

SMV'er skal udvikle grønne løsninger med eksportpotentiale gennem samarbejde mellem klynger, by og regioner på tværs af Nordsøregionen.

C40

CLEAN faciliterer konsortiedannelse på både regionalt og globalt plan. Målet er at styrke implementeringen af grønne løsninger på vejen mod bedre og mere beboelige bysamfund. En af måderne at gøre dette på er det strategiske partnerskab City Solutions Platform (CSP).

Syddansk OPI-pulje

Støtte til offentlig-privat innovationsprojekter til at understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser.

Big Data Business Academy

Big Data Business Academy (BDBA) arbejder for at skabe større strategisk bevidsthed om big data hos ledelsesniveauet i dansk erhvervsliv. BDBA vil gøre big data håndgribeligt og let forståeligt for danske virksomheder og ønsker at styrke Danmarks globale position inden for big data.

Inno-ROKK

Optimering af kølekæder på tværs af transport, fødevareteknologi, energiteknologi og miljøteknologi med fokus på at fremme innovationen og nye virksomhedsprojekter.

Energy in Water

Energy in Water ESCP stræber mod at give næring og udnytte væksten og valorisationspotentialet for SMV’ere, som arbejder inden for vand- og energi Nexus, samt at skabe en fælles strategi for partnerskabet, der kan drive den internationale konkurrenceevne for disse europæiske virksomheder, udvikle løsninger til globale udfordringer og opkommende muligheder på markedet.

VIS

Projektet skal understøtte SMVerne i udviklingen af nye teknologier og koncepter til innovative løsninger relateret til vandområdet.

INNO-Femern

Innovationsnetværk Femern Bælt er et samarbejde mellem Region Sjælland og Styrelsen for Forskning og Innovation, der sikrer, at aktiviteterne, der opstår i forbindelse med byggeriet af Femern tunnellen bliver udnyttet og optimeret. 

SKu

Ved at understøtte tværgående klyngeindsatser indenfor Region Syddanmarks tre forretningsområder, bidrager projektet til at skabe kritisk masse omkring tværgående kompetenceudvikling

WKHYG

Producenter af energieffektiv teknologi til landbrug og fødevarer får tilbuddet om at få direkte tilskud til at skabe ny vækst i virksomheden. Samtidig understøttes de med et netværk, der giver værdi når der skal skabes nye effektive energibesparende løsninger

CLEAN China Desk

CLEAN skal hjælpe med at få professionaliseret og effektiviseret forretningselementet i de dansk-kinesiske samarbejdsaftaler.

GREEN PE

Green PE vil styrke kapaciteten hos virksomheder i Østersøregionerne til at optage avanceret strømelektronik i deres F & U-strategier. Avanceret effektelektronik er baseret på nye materialer og er en disruptiv teknologi. Den nye teknologi forventes på markederne inden for de næste 3-7 år. 

AUTO TURF

Projektets formål er at udvikle, afprøve og dokumentere en løsning til energieffektiv og automatiseret græspleje på golfbaner

SCALE-UP NSR

Fem klynger i Nordsøregionen matcher store virksomheder og innovative SMVer gennem "Meet the Buyer" events. SMV'erne tilbydes forskellige uddannelsesforløb og økonomisk tilskud til deres internationale rejseaktivitet. 

China Desk: DSP Zhejiang

CLEAN er engageret i at konkretisere forretningselementet i de bilaterale samarbejdsaftalerne med Kina og sikre, at danske virksomheder får et udbytte af aftalerne.

Super Supermarkets

Danske supermarkeder skal blive bedre til at udnytte det fulde potentiale fra varmen i køleanlæggene og sende overskydende varme ud i fjernvarmenettet.

CLEAN Connection China

Porjektet skaber en yngleplads for samarbejde mellem kinesiske udfordringsejere og innovative danske leverandører.

International Pitch Workshop

Vi hjælper din virksomhed med at stille endnu skarpere på din teknologi. Vi hjælper dig med at komme i kontakt med investorer samt giver dig redskaber til at pitche effektivt foran investorer ved hjælp af innovative kommunikationsmodeller og konkret sparring.

Droner

Projektet skaber vidensamarbejde omkring specifikke miljøudfordringer og innovationspotentialer som kan løses i koblingen mellem miljøteknologi, it- og droneteknologi.

CLEAN 3.0

CLEAN forløser Region Syddanmarks vækstpotentiale indenfor styrkepositionen energieffektive teknologier igennem innovationssamarbejder.

Smart Energy 2 Market

”Smart Energy to market” – et projekt der skal udvikle systemløsninger inden for energiområdet.

FURGY CLEAN Innovation

FURGY CLEAN Innovation accelerer innovation og samarbejde inden for clean energy i den dansk-tyske grænseregion.

Smart Trolley

Smart Trolley projektet udvikler, afprøver og dokumenterer et innovativt teknologisk koncept, der muliggør effektiv, pålidelig og robust elektrisk drift af en multifunktionel sækkevogn

Clean Solutions

Clean Solutions øger eksporten af danske systemløsninger ved at hjælpe danske virksomheder med at indgå partnerskaber, udvikle og modne projekter.

Innovative plastic sorting and reprocessing solution

CLEAN is facilitating an innovative tender on a best-of-art solution for sorting and reprocessing plastic waste from Danish households.

CITIES

CITIES Innovation Center leder projekter, der fokuserer på øgede muligheder for lagring og fleksibilitet i det samlede energisystem, så 100 % vedvarende energiforsyning er både mulig og attraktiv.

Inno-MT

Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT) har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i den miljøteknologiske sektor ved at understøtte udvikling af nye miljøteknologier.

Inno-SE

Inno-SE-netværket faciliterer matchmaking og projektudvikling indenfor energieffektivisering og integrerede energisystemer med et internationalt tilsnit. Der etableres løbende konsortier og projekter blandt netværkets medlemmer. Deling af forskningsbaseret viden.

Scale-Up Denmark – Center for Energieffektive Teknologier

Har du en teknologi der kan revolutionere energisektoren, så er det her du kan få den skaleret i samarbejde med de bedste danske samarbejdspartnere.

Eksportfremme af Fjernvarme-sektoren i Vestdanmark

De vestdanske vækstfora har i 2015 indgået Vækstpartnerskabsaftale med Regeringen, hvori der indgår en indsats for at fremme udvikling og eksport af fjernvarmeteknologi. Som et led i dette arbejde, har de tre Vækstfora indgået kontrakt med væsentlige aktører på området.

ICN sekretariat

Sekretariatet består af 13 cleantech-klynger fra hele verden, hvor CLEAN er netværkets danske medlem og vært for ICN-sekretariatet.

GE3.0

CLEAN Grøn Erhvervsvækst  er et offentlig/privat samarbejde i CLEAN, som synliggør og bygger bro mellem efterspørgsel, udbud og kompetencer indenfor energirenovering. http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ 

Sustainable Aquaculture Solutions

Matching Danish technology companies and Norwegian aqua culture producers to solve environmental problems in the aquacultural production

CLEAN H2020 NET

Netværksprojektet CLEAN H2020 NET har til formål at sikre hjemtag af minimum fem større Horizon 2020 cleantech projekter med dansk deltagelse. 

CLEAN Green Plan

CLEAN Green Plan refunderer 50% af regningen når du modtager ekstern rådgiving inden for energi og ressourceudnyttelse