Projekter fra CLEAN

Find dit projekt

AUTO TURF

Projektets formål er at udvikle, afprøve og dokumentere en løsning til energieffektiv og automatiseret græspleje på golfbaner

C40 CSP

CLEAN faciliterer konsortiedannelse på både regionalt og globalt plan. Målet er at styrke implementeringen af grønne løsninger på vejen mod bedre og mere beboelige bysamfund. En af måderne at gøre dette på er det strategiske partnerskab City Solutions Platform (CSP).

Circularity City

Fremtidens smarte byer bygger på den cirkulære økonomi. Med initiativet Circularity City, som er en del af udmøntningen af Region Midtjyllands Vækstplan 2016-2020, samles hele regionen om en fælles tilgang til cirkulær økonomi, med fokus på byggeri.

CITIES

CITIES Innovation Center leder projekter, der fokuserer på øgede muligheder for lagring og fleksibilitet i det samlede energisystem, så 100 % vedvarende energiforsyning er både mulig og attraktiv.

CLEAN 3.0

CLEAN forløser Region Syddanmarks vækstpotentiale indenfor styrkepositionen energieffektive teknologier igennem innovationssamarbejder.

CLEAN China Desk

CLEAN skal hjælpe med at få professionaliseret og effektiviseret forretningselementet i de dansk-kinesiske samarbejdsaftaler.

CLEAN Green Plan Region Sjælland

CLEAN hjælper virksomheder med grøn vækst og plus på bundlinien. Vi tilbyder gratis screening af potentialer for minimering af energi- og ressourcer. Vi kigger sammen med jer på muligheder, hvor der kan reduceres og genanvendes energi, vand, materialer og "rester" ind- og ud af virksomheden. Herefter tilbyder vi 50 % i tilskud til rådgivere, til en grøn forretningsplan, som regner på om ideerne kan tjene sig hjem indenfor 1-3 år. Hele forløbet vil være håndholdt af CLEAN.

CLEAN Green Plan Region Syddanmark

CLEAN Green Plan refunderer 50% af regningen når du modtager ekstern rådgiving inden for energi og ressourceudnyttelse

CLEAN H2020 NET

Netværksprojektet CLEAN H2020 NET har til formål at sikre hjemtag af minimum fem større Horizon 2020 cleantech projekter med dansk deltagelse. 

Clean Solutions

Clean Solutions øger eksporten af danske systemløsninger ved at hjælpe danske virksomheder med at indgå partnerskaber, udvikle og modne projekter.

CØ HUB

Den nationale Cirkulære Økonomi Hub vil gøre Danmark til vækstcenter for viden, teknologi og produktion i en bæredygtig Europæisk bioøkonomi. I et innovativt tværfagligt samarbejde vil initiativet bidrage til at øge ressourceeffektiviteten og lukke materiale-kredsløbet. Hubben vil formidle Cirkulær Økonomi i øjenhøjde og igangsætte en fælles indsats, hvor affald anses som en ressource, der kan recirkuleres ind i nye værdikæder, og hvor designprocesser og teknologisk udvikling går hånd i hånd for optimering af forretningsmodeller. 

Digital Business Transformation

Digital Business Transformation leder og accelerere virksomheders forretningsmodeller ved digital transformation og integrering af datadrevne systemer

DK Energy Live Lab – Vejle Nord

Hvilke udfordringer giver nye energiforbrugsmønstre for vores forsyningsinfrastruktur? når fx én Teslaopladning svarer til ca. 10 husstandes daglige el-forbrug. Ambitionen om 50% vedvarende energi i 2030 kræver at der sættes ind på systemniveau på tværs af forsyningsarter, hvis ikke vi skal give køb på fx forsyningssikkerheden eller økonomien.

Droner

Projektet skaber vidensamarbejde omkring specifikke miljøudfordringer og innovationspotentialer som kan løses i koblingen mellem miljøteknologi, it- og droneteknologi.

EC2I

The aim of the European Cleantech Internationalisation Initiative (EC2i) is to implement a joint internationalization strategy to help SMEs exploit the cleantech opportunities for collaboration in two target countries: The Unites States and China.

Eksportfremme af Fjernvarme-sektoren i Vestdanmark

De vestdanske vækstfora har i 2015 indgået Vækstpartnerskabsaftale med Regeringen, hvori der indgår en indsats for at fremme udvikling og eksport af fjernvarmeteknologi. Som et led i dette arbejde, har de tre Vækstfora indgået kontrakt med væsentlige aktører på området.

Fremme af Innovation indenfor Energiteknologi i Region Midtjylland

Projektet har sin baggrund i en styrkeposition blandt virksomheder i Region Midtjylland indenfor grøn energiteknologi, som er et område med stor forventning til vækst og beskæftigelse de kommende år. Det er muligt at få dækket væsentlige omkostninger ifm. udvikling af nye løsninger.

FURGY CLEAN Innovation

FURGY CLEAN Innovation accelerer innovation og samarbejde inden for clean energy i den dansk-tyske grænseregion.

GE3.0

CLEAN Grøn Erhvervsvækst  er et offentlig/privat samarbejde i CLEAN, som synliggør og bygger bro mellem efterspørgsel, udbud og kompetencer indenfor energirenovering. http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ 

GREEN PE

Green PE vil styrke kapaciteten hos virksomheder i Østersøregionerne til at optage avanceret effektelektronik i deres F & U-strategier. Avanceret effektelektronik er baseret på nye materialer og er en disruptiv teknologi. Den nye teknologi forventes på markederne inden for de næste 3-7 år. 

ICN sekretariat

Sekretariatet består af 13 cleantech-klynger fra hele verden, hvor CLEAN er netværkets danske medlem og vært for ICN-sekretariatet.

IEI Industriel Elektronik Innovation

IEI Projektet yder støtte til innovationssamarbejder mellem virksomheder og SDU inden for industriel elektronik

Inno-MT

Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT) har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i den miljøteknologiske sektor ved at understøtte udvikling af nye miljøteknologier.

Inno-MT – ICDK Israel pilot project collaboration

Inno-MT og Innovationscentret i Tel Aviv går sammen om skabelsen af en fælles platform for Danske SMVer, der kan løse det israelske markeds udfordringer samt tilføre ny innovation og viden inden for især vand-og affaldsområdet.

Inno-ROKK

Optimering af kølekæder på tværs af transport, fødevareteknologi, energiteknologi og miljøteknologi med fokus på at fremme innovationen og nye virksomhedsprojekter.

Inno-SE

Inno-SE-netværket faciliterer matchmaking og projektudvikling indenfor energieffektivisering og integrerede energisystemer med et internationalt tilsnit. Der etableres løbende konsortier og projekter blandt netværkets medlemmer. Deling af forskningsbaseret viden.

Innovationsnetværk Femern Bælt

Innovationsnetværk Femern Bælt (IFB) er et samarbejde mellem Region Sjælland og Styrelsen for Forskning og Innovation, der sikrer, at aktiviteterne, der opstår i forbindelse med byggeriet af Femern tunnellen og den nye storstrømsbro bliver udnyttet og optimeret. 

Innovative plastic sorting and reprocessing solution

CLEAN is facilitating an innovative tender on a best-of-art solution for sorting and reprocessing plastic waste from Danish households.

International Circular Economy collaboration

I samarbejde med klyngepartnere i Holland vil år 2018 byde på muligheden for deltagelse i en workshop i Holland, hvor fokus bliver på vidensdeling og co-creation af cirkulære forretningsmodeller samt etablering af konkrete forretningsmuligheder for danske SMVer på især vand- og affaldsområdet i Holland.

IoTStyring

Energieffektiv og samlet styring af bl.a. gulvvarme, ventilation og belysning.

Norden på Barcelona Smart City Expo 2018

Du kan med fordel tage afsted sammen med CLEANs netværk, hvis du vil deltage i dette års Smart City Expo og World Congress. Sidste år var 70 danskere samlet i Barcelona sammen med CLEAN for at høre spændende oplæg om fremtidens smart cities, møde nye forretningspartnere, netværke med nye og kendte ansigter, samt deltage i CLEANs række af side-events, arrangeret i forbindelse med expoen.

Nordic Solutions for C40

Nordic Solutions for C40 er 7 nordiske partnere indsats for at danne en selvbærende nordisk platform. Formålet med platformen er at skabe plads til fælles nordisk B2B-samarbejde inden for de nordiske lande for at reagere på de kundeemner modtaget gennem C40 Cities Climate Leadership Group.

Northern Connections

SMV'er skal udvikle grønne løsninger med eksportpotentiale gennem samarbejde mellem klynger, by og regioner på tværs af Nordsøregionen.

REFURB

Dyb energirenovering kan gøre vores boliger langt mere energieffektive. Projektet skal skabe bro mellem udbud og efterspørgsel indenfor omfattende energirenovering i ejerboliger gennem udvikling af et attraktive pakketilbud med forretningmodel og renoveringspakker tilpasset udvalgte målgrupper. 

Sammen om klimatilpasning

Fremtidens monsterregn udfodrer kapaciteten i vores kloakker. Der er behov for at flere grundejere håndterer regnvand på egen grund. Uddannelse af klimaentreprenører og udvikling af formidlingsmateriale er vigtige redskaber til skybrudssikring og kreativ brug af regnvand i haven.

Scale-Up Denmark – Center for Energieffektive Teknologier

Har du en teknologi der kan revolutionere energisektoren, så er det her du kan få den skaleret i samarbejde med de bedste danske samarbejdspartnere.

SCALE-UP NSR

Fem klynger i Nordsøregionen matcher store virksomheder og innovative SMVer gennem "Meet the Buyer" events. SMV'erne tilbydes forskellige uddannelsesforløb og økonomisk tilskud til deres internationale rejseaktivitet. 

Singapore Sustainable Solutions

Singapore har stor interesse i innovative danske teknologier, som løser deres udfordringer på miljøområdet. Vi hjælper jer med at komme ind på markedet i Singapore, hvor forretningsmulighederne er store.

SKu

Ved at understøtte tværgående klyngeindsatser indenfor Region Syddanmarks tre forretningsområder, bidrager projektet til at skabe kritisk masse omkring tværgående kompetenceudvikling

Smart Energy 2 Market

”Smart Energy to market” – et projekt der skal udvikle systemløsninger inden for energiområdet.

Smart Trolley

Smart Trolley projektet udvikler, afprøver og dokumenterer et innovativt teknologisk koncept, der muliggør effektiv, pålidelig og robust elektrisk drift af en multifunktionel sækkevogn

Smart Water

Skaber øget digitalisering i Region Hovedstadens vandforsyning

Super Supermarkets

Danske supermarkeder skal blive bedre til at udnytte det fulde potentiale fra varmen i køleanlæggene og sende overskydende varme ud i fjernvarmenettet.

Syddansk OPI-pulje

Støtte til offentlig-privat innovationsprojekter til at understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser.

VIDA

VIDA (Value-added Innovation in fooD chAins) is an EU InnoSup project that will nurture and harness the growth and innovation potential of SMEs working across European food chains. VIDA will drive Europe’s global competitiveness and economic development by bringing together a food-energy-water nexus in food chains. 

VIS

Projektet skal understøtte SMVerne i udviklingen af nye teknologier og koncepter til innovative løsninger relateret til vandområdet.

Vækstaftale “Connecting Zealand”

Hvad skal der til for at en virksomhed vokser? I Connecting Zealand arbejder vi for at skabe rammerne for udvikling i virksomheder, der arbejder med miljøteknologi eller har et fokus på ressourceeffektivitet..