Fremme af Innovation indenfor Energiteknologi i Region Midtjylland

Mulighed for støtte til innovationssamarbejder mellem 3 SMV'er og en videninstitution. Temaet er integrerede energisystemer!

Kort nyt   |   01 august 2018

Ny medarbejder: Anne Baastrup Holm

Anne Baastrup Holm er ansat i CLEAN per 1. august 2018 i Aarhus afdelingen. Anne kommer til at varetage projektet ’Fremme af innovation indenfor grøn energiteknologi’  som er finansieret af Region Midtjylland. Projektet sigter mod at skabe innovationssamarbejder mellem små- og mellemstore virksomheder og vidensinstitutioner. Projektet ledes af CLEAN og Aarhus Universitet.

Anne har en baggrund som Cand. Polyt (Forretningsingeniør) ved AU Herning og kommer fra en stilling som projektleder ved Dansk Energirådgivning A/S, hvor hun har været det sidste års tid. Før det var hun ved Grøn Energi (en del af Dansk Fjernvarme), hvor hun oparbejdede en solid projektudviklings- og ledelseserfaring fra både nationale og internationale støttepuljer. Hos Grøn Energi drev hun desuden egne innovations- og udviklingsprojekter, bl.a. om smart energi, data anvendelse og vedvarende fjernvarme teknologi.

Projektet gennemfører innovationssamarbejder mellem små- og mellemstore og Aarhus Universitets forskningsenheder. Hvis der er behov for andre kompetencer end de AU har til rådighed vil der blive inddraget andre videnpartnere.

Projektet har sin baggrund i en styrkeposition blandt virksomheder i Region Midtjylland indenfor grøn energiteknologi, som er et område med stor forventning til vækst og beskæftigelse de kommende år.

Energisektoren står overfor en række udviklingsbehov, som projektet vil understøtte. Det spænder bredt fra nye, bedre eller billigere komponenter, datamodeller og algoritmer til styring, integrering og balancering og nye forretningsmodeller. De enkelte områder rummer ofte store overlap med hinanden. Som et eksempel vil effektiv systemintegration og balancering både kræve nye komponenter, der billigt og stabilt sikrer en teknisk løsning lokalt, kommunikerer med en cloudbaseret løsning og derfor kan indgå i en forretningsmodel, hvor elforbruget balanceres afhængigt af, om der er for meget eller for lidt el i systemet.

Projektet har derfor et bredt fokus i forhold til, præcist hvilke energiteknologier der skal indgå i programmet. Det brede fokus er valgt af to årsager:

  1. Udvælgelsen af innovationssamarbejder skal være markedsdrevet og skal ske med inddragelse af væsentlige aktører i markedet. Væsentlige aktører kan være toneangivende virksomheder, eksportorganisationer mv.
  2. En del af de udviklingsbehov, der er, går på tværs af de enkelte energisystemer og teknologier. Således vil projekter, der direkte leder til øget energieffektivitet, projekter der giver øget integration eller øget fleksibilitet på tværs af energisystemer samt projekter, der indirekte understøtter energieffektivitet, integration eller fleksibilitet kunne komme i betragtning.

Projektet har derfor følgende relativt teknologineutrale hovedlinjer:

  • Nye, bedre eller billigere komponenter
  • Digitalisering
  • Nye Forretningsmodeller

Projektet har mulighed for at yde støtte til følgende:

  • 100% dækning af omkostning til inddragelse af videninstitution
  • 50% dækning af omkostning til ekstern konsulent
  • 25% dækning af lønomkostning for deltagende virksomheder (SMV)

Hvis du vil vide mere om mulighederne kan du kontakte Anne Baastrup Holm.

CLEAN
AU Aarhus Universitet
Partnere