DSP China Desk

Danish Soil Partnership - China Desk

Kina er verdens hurtigst voksende marked for miljøteknologi, og Danmark har en global førerposition. Dette er adskillige kinesiske byer og provinser opmærksomme på, og der er på nuværende tidspunkt indgået en lang række bilaterale samarbejdsaftaler (Momerandum of Understanding) med danske byer og regioner, hvor erhvervsrettede samarbejder på miljøområdet ofte er et bærende eller et vigtigt element.

En særlig udfordring, for de dansk-kinesiske samarbejdsaftaler fra dansk side, er i midlertidigt, at kulturen i Kina er relationsbåret, og at fremdrift og konkretisering af samarbejdsaftalerne kræver hyppig tilstedeværelse og mulighed for at reagere med kort varsel. En anden udfordring er, at danske kommuner og regioner ikke nødvendigvis har kontakt til eller overblik over, hvilke danske miljøteknologiske virksomheder, der er relevante for og interesserede i det dansk-kinesiske samarbejde.

Flere af CLEANs kernemedlemmer, f.eks. Region Hovedstaden og Københavns Kommune, har samarbejdsaftaler i Kina, og CLEAN er i stigende omfang blevet engageret i at konkretisere forretningselementet i samarbejdsaftalerne og sikre, at danske cleantech -virksomheder får et udbytte af aftalerne.

Formål

Formålet med oprettelsen af CLEANs China Desk er flere:

  • At hjælpe danske miljø–, jord- og vandteknologivirksomheder til at få et bedre og samlet overblik over, hvor de bedste forretnings- og projektmuligheder ligger på tværs af de mange politiske samarbejdsaftaler.
  • At bistå danske kommuner og regioner med at få professionaliseret implementeringen af de politiske aftaler og sikre, at effekten af indsatsen vil blive væsentligt forstærket.
  • At Danmark, som nation, vil fremstår mere struktureret og samlet i Kina ved en koordineret tilgang, hvor synergien på tværs af samarbejdsaftalerne høstes.
  • Dialog med kinesiske problemejere/kunder, som har udfordringer, hvor danske teknologier kan komme i spil mhp. implementering af løsninger.

CLEAN
CLEAN
CLEAN
CLEAN
Partnere

Relaterede projekter

Norden på Barcelona Smart City Expo 2017

Du kan med fordel tage afsted sammen med CLEANs netværk, hvis du vil deltage i dette års Smart City Expo og World Congress. Sidste år var 70 danskere afsted til Barcelona sammen med CLEAN for at høre spændende oplæg om fremtidens smart cities fra talere som Ellen McArthur og Parag Khanna, møde nye forretningspartnere, netværke med nye og kendte ansigter, samt deltage i CLEANs række af side-events, arrangeret i forbindelse med expoen.

Northern Connections

SMV'er skal udvikle grønne løsninger med eksportpotentiale gennem samarbejde mellem klynger, by og regioner på tværs af Nordsøregionen.

Syddansk OPI-pulje

Støtte til offentlig-privat innovationsprojekter til at understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser.

Big Data Business Academy

Big Data Business Academy henvender sig til virksomheder (specielt SMV’er) i brancher, hvor der genereres meget data og hvor der er størst uudnyttede potentiale for at anvende Big Data strategisk. Projektet inddrager desuden innovative virksomheder, som lever af at arbejde med Big Data, samt eksperter fra videninstitutionerne.

Energy in Water

Energy in Water ESCP stræber mod at give næring og udnytte væksten og valorisationspotentialet for SMV’ere, som arbejder inden for vand- og energi Nexus, samt at skabe en fælles strategi for partnerskabet, der kan drive den internationale konkurrenceevne for disse europæiske virksomheder, udvikle løsninger til globale udfordringer og opkommende muligheder på markedet.

WKHYG

Producenter af energieffektiv teknologi til landbrug og fødevarer får tilbuddet om at få direkte tilskud til at skabe ny vækst i virksomheden. Samtidig understøttes de med et netværk, der giver værdi når der skal skabes nye effektive energibesparende løsninger

DSP China Desk

CLEAN skal hjælpe med at få professionaliseret og effektiviseret forretningselementet i de dansk-kinesiske samarbejdsaftaler.

SCALE-UP NSR

Fem klynger i Nordsøregionen matcher store virksomheder og innovative SMVer gennem "Meet the Buyer" events. SMV'erne tilbydes forskellige uddannelsesforløb og økonomisk tilskud til deres internationale rejseaktivitet. 

Droner

Projektet skaber vidensamarbejde omkring specifikke miljøudfordringer og innovationspotentialer.

CLEAN 3.0

CLEAN forløser Region Syddanmarks vækstpotentiale indenfor styrkepositionen energieffektive teknologier igennem innovationssamarbejder.

Smart Energy 2 Market

”Smart Energy to market” – et projekt der skal udvikle systemløsninger inden for energiområdet.

FURGY CLEAN Innovation

FURGY CLEAN Innovation accelerer innovation og samarbejde inden for clean energy i den dansk-tyske grænseregion.

Innovative plastic sorting and reprocessing solution

CLEAN is facilitating an innovative tender on a best-of-art solution for sorting and reprocessing plastic waste from Danish households.

Datahub og kompetencecenter

Region Hovedstaden ønsker at etablere en fælles regional-kommunal datahub som kan understøtte aktørerne i regionen. Formålet med projektet er at anvise hvilke behov som et kompetencecenter skal opfylde samt komme med anbefalinger til, hvorledes kompetencenteret kan realiseres.

Scale-Up Denmark – Center for Energieffektive Teknologier

Har du en teknologi der kan revolutionere energisektoren, så er det her du kan få den skaleret i samarbejde med de bedste danske samarbejdspartnere.